ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στην Ε.Ε, το ρύζι καλλιεργείται κυρίως στις χώρες της Μεσογείου. Οι ορυζώνες συναντώνται σε πεδινές περιοχές, κυρίως σε μεγάλους υγρότοπους, καθώς έχουν τεράστιες απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό. Σημαντικοί ορυζώνες υπάρχουν στο Δέλτα του ποταμού Έμπρου στη Ναβάρα της Ισπανίας, του Πάδου στην Ιταλία, του Ροδανού στη Γαλλία και του Αξιού στην Ελλάδα.

Η καλλιέργεια του ρυζιού, λόγω του ότι απαιτεί θερμό κλίμα και αφθονία νερού, γίνεται σε υφάλμυρα εδάφη, όπου μόνο αυτό το είδος μπορεί να ευδοκιμήσει. Οι σημαντικότεροι ορυζώνες στη χώρα μας εντοπίζονται στα δέλτα των ποταμών και σε παράκτιες περιοχές, κυρίως στη Μακεδονία και στους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών.

Το ρύζι χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση. Η κοινή οργάνωση της αγοράς του ρυζιού περιλαμβάνει καθεστώς τιμών και συναλλαγών. Το σύνολο της εφαρμοζόμενης Εθνικής και Κοινοτικής πολιτικής στον τομέα του ρυζιού απαρτίζεται από:

– το σύστημα παρέμβασης (δημόσια αποθεματοποίηση) το οποίο υλοποιείται με τον καθορισμό της τιμής παρέμβασης που για το ρύζι είναι 150 €/τόνο. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα στην παρέμβαση,

– ενισχύσεις με τη μορφή «δικαιώματος» βάσει της τριετούς περιόδου αναφοράς 2000-2002,

– άμεσες ενισχύσεις στην παραγωγή με τη μορφή στρεμματικών ενισχύσεων, ύψους 56,1 €/στρέμμα, για Εθνική έκταση βάσης ίση με 203.330 στρέμματα, ενώ

– εφαρμόζεται σχέδιο περιφερειοποιήσης κατά Νομό, το οποίο ορίζει ότι σε περίπτωση υπέρβασης της έκτασης, υπάρχει αναλογική μείωση της ενίσχυσης σε επίπεδο νομού.