Ο Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2018 από επιχειρήσεις στον κλάδο επεξεργασίας και μεταποίησης ρυζιού και των υποπροϊόντων του. Απαρτίζεται από 15 μέλη τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 100% των Ορυζόμυλων στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει και το καταστατικό του Συνδέσμου, σκοπός του είναι

  • Η προστασία και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, που σχετίζονται άμεσα με τις πάσης φύσεως δραστηριότητες εμπορίας, επεξεργασίας, τυποποίησης, εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων ρυζιού και υποπροϊόντων του.
  • Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη και αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την εμπορία, επεξεργασία, τυποποίηση, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων του ρυζιού και των υποπροϊόντων του.
  • Η συμβολή στη βελτίωση της υποδομής και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας ρυζιού και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
  • Η ανάληψη πάσης φύσεως πρωτοβουλιών ή δράσεων που εξυπηρετούν και προάγουν τα συμφέροντα των μελών του.
  • Η παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα, προβολή και υποστήριξη στο εσωτερικό και εξωτερικό θεμάτων του κλάδου και των μελών του, καθώς και η συμμετοχή μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους φορείς, Εθνικούς ή Διεθνείς στην εκπόνηση εργασιών ή προγραμμάτων που έχουν σχέση με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς ρυζιού.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του Συνδέσμου εστιάζουν  στην ανάδειξητης ποιότητας και των χαρακτηριστικών του ελληνικού ρυζιού παγκοσμίως, καθώς σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες πρόκειται για ένα από τα πιο ποιοτικά προϊόντα στην Ευρώπη.

Ο Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος εργάζεται μεθοδικά και με προσήλωση ώστε να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.